Despre proiect

Rezumatul proiectului

Datorită eficienţei ridicate în ceea ce priveşte calitatea efluenţilor rezultaţi, metodele biologice de epurare sunt cele mai eficiente şi economice pentru eliminarea poluanţilor organici biodegradabili din apele uzate, iar procesul de epurare cu nămol activ este cel mai răspândit procedeu de îndepărtare a acestor impurităţi din apele uzate industriale şi orăşeneşti. Pentru astfel de metode de epurare a optat şi SC AMBRO SA Suceava, care a pus în funcţiune în anul 2014 o tehnologie modernă de epurare biologică a apelor uzate de la procesarea hârtiei şi cartoanelor reciclate. Deşi sistemele inginereşti de epurare biologică cresc viteza de îndepărtare a substanţelor biodegradabile, în cele mai multe cazuri, din cauza lipsei unui parametru de control care să monitorizeze rapid şi exact concentraţia şi activitatea nămolului activ, aceste sisteme sunt rareori în măsură să atingă eficienţa maximă.

În acest context, în cadrul proiectului se va dezvolta, testa şi implementa un program integrat de monitorizare şi control al parametrilor proceselor de generare şi epurare a apelor uzate în vederea creşterii performanţei treptei biologice a staţiei de epurare şi limitarea consumurilor de resurse, corelate cu respectarea restricţiilor ecologice. Metodele propuse pentru testare şi implementare constau în testul de reductază bazat pe metode colorimetrice de evaluare a respiraţiei bacteriene şi în introducerea unor metode rapide de măsurare a nivelului Adenozin Triphosphate ATP în scopul restabilirii echilibrului microbiologic şi aducerea staţiei de epurare la condiţii normale de funcţionare.

Durata si graficul de implementare a proiectului: 30.09.2016 – 30.09.2018

Etape/Activitati An/Luna
An 2016 An 2017 An 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Întâlniri de lucru ale echipei de proiect
Etapa 1 Stabilirea condiţiilor tehnice şi tehnologice pentru elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de metode şi tehnici de control al parametrilor proceselor de generare şi de epurare a apelor uzate la SC AMBRO SA Suceava
1.1.Inventarierea etapelor procesului tehnologic de fabricaţie şi identificarea surselor de emisii poluante în apă şi a punctelor de control
1.2.Inventarierea factorilor care influenţează parametrii de funcţionare a staţiei de epurare şi stabilirea punctelor de monitorizare şi control
1.3.Stabilirea caracteristicilor de calitate a culturii de microorganisme implicate în procesul de degradare biologică a apei uzate
Etapa 2. Proiectarea şi testarea unui sistem integrat de metode şi tehnici de control al parametrilor proceselor de generare şi de epurare a apelor uzate
2.1 Stabilirea perioadei de monitorizare
2.2 Campanie de prelevare probe şi măsurători
2.3. Dezvoltarea şi testarea unor metode de determinare a viabilităţii şi activităţii biomasei implicată în degradarea impurităţilor organice din apa uzată
2.4. Introducerea şi testarea unor măsuri de reducere a fenomenului de dezvoltare a bacteriilor filamentoase
Etapa 3. Implementarea sistemului integrat de monitorizare şi control al parametrilor tehnologici şi optimizarea proceselor de generare şi de epurare a apelor uzate
3.1.Stabilirea punctelor permanente de investigare pe ansamblul procesului tehnologic de fabricaţie şi în cadrul staţiei de epurare
3.2 Stabilirea frecvenţei de prelevare a probelor şi a programului de efectuare a analizelor
3.3 Monitorizare, control şi evaluarea globală a eficienţei procesului de epurare a apelor uzate şi evaluarea impactului economic şi de mediu al măsurilor implementate
Stagii de practică studenţi (2 grupe a câte 10 studenţi)
Sedinte de analiză tehnico economică pentru avizare livrabile la agentul economic L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11
Managementul şi coordonarea proiectului

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea, testarea şi implementarea unui program integrat de monitorizare şi control al parametrilor proceselor de generare şi de epurare a apelor uzate din cadrul AMBRO SA în vederea creşterii performanţei şi folosirii eficiente a tehnologiei moderne de epurare biologică prin limitarea consumurilor de resurse şi respectarea restricţiilor ecologice.

Obiective specifice:

 • Inventarierea factorilor dependenţi de procesul tehnologic de fabricaţie care influenţează variaţiile emisiilor în apă: calitatea hârtiei supuse reciclării, parametrii de proces la prelucrarea materialului fibros, modul de preparare şi dozare a aditivilor de proces şi funcţionali; gradul de închidere a circuitelor de apă; impactul substanţelor biocide şi al altor substanţe toxice cu rol inhibitor asupra activităţii microbiene în staţia de epurare;
 • Testarea şi introducerea unor metode de control şi monitorizare a parametrilor procesului biologic de epurare (viabilitatea şi activitatea culturii de microorganisme ca parametru esenţial prin testul de reductază şi metoda de măsurare a nivelului ATP şi a calităţii influentului) pentru restabilirea echilibrului microbiologic şi aducerea staţiei de epurare la condiţii normale de funcţionare;
 • Identificarea factorilor care influenţează reacţiile metabolice ale culturii de microorganisme şi stabilirea unui set de măsuri pentru combaterea fenomenului de dezvoltare necontrolată şi excesivă a bacteriilor filamentoase (îmbolnăvirii biomasei) în bazinele de aerare;

Rezultate estimate

 • Raport privind sursele de emisii în apă;
 • Harta punctelor de control: procesul tehnologic de fabricaţie;
 • Harta punctelor de control: procesul de epurare a apelor uzate;
 • Raport privind analiza diagnostic a situaţiei existente;
 • Program de monitorizare;
 • Raport de cercetare cu privire la rezultatele analizelor efectuate;
 • Metode de evaluare a viabilităţii şi activităţii nămolului activ (Testul ATP intracelular; Indicele de stres toxic);
 • Plan de măsuri de prevenire şi combatare a fenomenului de umflare a nămolului activ;
 • Program integrat de măsuri şi tehnici de control şi de investigare a procesului de epurare a apelor uzate din cadrul SC AMBRO SA;
 • Proceduri de lucru pentru metode de evaluare a viabilităţii şi activităţii biomasei;
 • Stagii de practică si vizite de studii pentru studenţi;
 • Lucrări de specialitate publicate/sustinute la simpozioane si conferinţe ştiinţifice.